fbpx

Beschikbaar op: http://www.restomax.com

Artikel 1 Toepassingsdomein

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen RESTOMAX SRL (Restomax). ond. nr: BE 0463.564.483 Rue des Primeurs 79 à 1190 Bruxelles (hierna “RESTOMAX” genoemd) en haar klanten (hierna “de klant” genoemd), voor de producten en diensten die door RESTOMAX worden geleverd, alsook, in het algemeen, voor al haar zakelijke relaties. Indien nodig worden ze aangevuld met bijzondere voorwaarden.

Onze algemene en bijzondere voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Ze worden geacht door de klant te zijn aanvaard door het plaatsen van de bestelling, zelfs indien ze in strijd zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste zijn slechts bindend voor RESTOMAX als ze uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard. De aanvaarding van RESTOMAX kan in geen geval worden verondersteld op basis van het feit dat we de overeenkomst zouden hebben aanvaard zonder bezwaar te maken tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

RESTOMAX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder enige andere formaliteit dan het informeren van de klant door middel van een online mededeling en/of het aanbrengen van deze wijzigingen in de algemene voorwaarden die op de website kunnen worden geraadpleegd. http://www.restomax.com

Artikel 2 – Voorzorgsmaatregelen vóór de bestelling

Voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst dient de klant alle nodige adviezen in te winnen en ervoor te zorgen dat de hardware, software en/of diensten die hij wil bestellen overeenstemmen met zijn behoeften en het gebruik dat hij ervan wil maken. RESTOMAX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de keuze of beoordeling van de klant en/of voor de geschiktheid van de software, hardware en/of diensten voor de een of meer beoogde doeleinden van de klant. Naargelang de bestelling van de klant hebben de bepalingen van de overeenkomst betrekking op het toekennen van een licentie voor de software, de levering van hardware verbonden met de toekenning van de genoemde licenties en/of de door RESTOMAX geleverde diensten.

Artikel 3 – Bestelling

Elke bestelling van de klant is bindend voor de klant. De werknemers, commerciële vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de klant worden onweerlegbaar verondersteld te beschikken over het vereiste mandaat om de klant tegenover ons te verbinden. Elke bestelling waarvoor de factuur op verzoek van de opdrachtgever aan een derde wordt gericht, maakt de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle in de algemene en bijzondere voorwaarden vermelde verplichtingen.

Onze medewerkers, commerciële vertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen zijn niet bevoegd om RESTOMAX te verbinden. De bij hun interventie ondertekende offertes, bestelbonnen en orderbevestigingen zijn slechts bindend voor RESTOMAX na schriftelijke bekrachtiging door een daartoe naar behoren gemachtigde bestuurder of directeur, behalve als de levering of de dienst al zou zijn aangevat. RESTOMAX behoudt zich het recht voor een bestelling die niet werd bekrachtigd te weigeren of een dergelijke bestelling op elk moment te bekrachtigen.

Artikel 4 – Prijslijsten

De prijzen vermeld in onze prijslijsten, offertes en orderbevestigingen zijn louter indicatief en kunnen door RESTOMAX zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd zolang de overeenkomst niet werd ondertekend. Indien de prijs van de door een derde geleverde producten of diensten na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, heeft RESTOMAX het recht om deze verhoging door te rekenen in de prijs van de overeenkomst mits kennisgeving per aangetekende brief aan de klant. Deze doorrekening wordt verondersteld door de klant te zijn aanvaard vijf werkdagen na de verzending van de kennisgeving, tenzij hij bezwaar maakt met een aangetekende brief binnen deze termijn. Indien de klant niet akkoord gaat, heeft RESTOMAX het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen door middel van een eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief, zonder vergoeding.

Al onze prijzen zijn vermeld exclusief btw vanuit de maatschappelijke zetel van RESTOMAX, plus kosten en taksen. De producten worden vervoerd op risico van de klant, zelfs in geval van franco verkoop of levering.

Artikel 5 – Prestaties

RESTOMAX is slechts verplicht tot levering van de producten en het verlenen van de diensten die uitdrukkelijk in de orderbevestiging of de ondertekende overeenkomst zijn vermeld. Alle andere producten en diensten worden aan de klant aangerekend tegen de geldende tarieven, die beschikbaar zijn op aanvraag. Elke bestelling van diensten bij RESTOMAX genereert enkel middelenverplichtingen voor RESTOMAX, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. De duur van de dienstenovereenkomsten is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als de overeenkomsten van bepaalde duur niet binnen de in de bijzondere voorwaarden vermelde termijnen of, bij ontstentenis, drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst worden opgezegd, worden ze stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.

Artikel 6 – Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de termijnen slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering of prestaties kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke fout van RESTOMAX.

RESTOMAX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen uit te voeren die gedeeltelijke verkopen vormen. Een dergelijke gedeeltelijke levering rechtvaardigt in geen geval een weigering om de geleverde producten te betalen.

Indien het door omstandigheden onmogelijk is de levering of dienst uit te voeren – meer bepaald in alle gevallen van overmacht zoals staking, lock-out, ongeval, slechte weersomstandigheden, blokkade, een in- of uitvoerverbod, stopzetting van de productie of levering door de fabrikant enz. – behoudt RESTOMAX zich uitdrukkelijk het recht voor om producten te leveren die gelijkwaardig zijn aan de in de bestelling vermelde producten of de verbintenissen van RESTOMAX tegenover de klant te beëindigen, dit alles zonder schadevergoeding. Overmacht omvat tevens de gevallen van overmacht bij leveranciers van de partijen, het niet naar behoren nakomen van hun verplichtingen door leveranciers die de klant RESTOMAX oplegt, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die het doorsturen van gegevens belemmeren, voor zover de oorzaak van deze situatie niet aan de partijen zelf te wijten is.

Wanneer RESTOMAX een leveringstermijn niet nakomt, stelt de klant RESTOMAX eerst in gebreke en geeft haar een redelijke termijn om haar verplichtingen na te komen. Deze bepaling is niet van toepassing indien in de overeenkomst andere voorwaarden zijn opgenomen.

Artikel 7 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de geleverde producten of diensten moet binnen de vijf werkdagen na de datum van de prestatie of de ontvangst schriftelijk aan RESTOMAX worden overgemaakt, met verwijzing naar het nummer van de verzendingsnota. Na deze termijn wordt de prestatie of het product geacht definitief aanvaard te zijn door de klant en worden geen klachten meer aanvaard.

Elke klacht met betrekking tot een factuur, behalve de klachten vermeld in artikel 7, moet binnen vijf werkdagen na de ontvangst ervan – die wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden drie werkdagen na factuurdatum – aangetekend aan RESTOMAX worden gericht. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

Artikel 8 – Facturatie

De reële hoeveelheden per product zijn vermeld in de factuur voor het abonnement.

Wijzigingen van de licenties kunnen schriftelijk worden aangevraagd, rekening houdend met de normale kennisgevingstermijn. RESTOMAX indexeert haar prijzen elk jaar op basis van de consumptieprijsindex voor de periode juli-juli.

Alle facturen worden via e-mail verstuurd, in PDF-formaat. Ze zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Elke vertraging in de betaling zal de uitvoering van de prestaties onmiddellijk opschorten.

Het opzeggingsrecht vermeld in artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de overeenkomsten van RESTOMAX.

De door de klant betaalde voorschotten worden afgetrokken van de prijs van de bestelling. Ze vormen een aanvang van de uitvoering van de overeenkomst en geen aanbetalingen die de klant van zijn verplichtingen zouden ontheffen indien hij er afstand van zou doen. Onverminderd de garanties zoals verder in dit document beschreven, blijven de geleverde producten eigendom van RESTOMAX tot de volledige betaling van de hoofdsom en alle aanhorigheden. Zolang de bovenvermelde betaling niet volledig is uitgevoerd, weerhoudt de klant zich er uitdrukkelijk van over de geleverde producten te beschikken en meer bepaald het eigendom ervan over te dragen, ze in pand te geven of te bestemmen voor een zekerheid of voorrecht van welke aard ook. Voor zover nodig wordt de voorgaande bepaling voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich er eveneens toe RESTOMAX onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen van elke inbeslagname door een derde.

In geval van niet-betaling van het geheel of een gedeelte van een factuur wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% interest per jaar, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 euro. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een niet aanvaarde factuur, elk verzoek om een minnelijk of gerechtelijk akkoord, opschorting van betaling of elk ander feit dat de insolventie van de klant kan inhouden, leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot het vervallen van de betalingstermijn van alle openstaande facturen. Bovendien geven deze situaties RESTOMAX het recht al haar verplichtingen zonder voorafgaande formaliteit op te schorten en de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekende brief en zonder schadevergoeding.

RESTOMAX heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij uitstel van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verkeert.

Alle hardware die tijdens de interventies wordt geleverd of geïnstalleerd, wordt afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 9 – Garantie

Tenzij anders vermeld, geldt voor de verkochte hardware een garantie van 1 jaar vanaf de datum van de eerste installatie. De garantie voor de verkochte producten is beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt verleend, die gekend is door de klant of waarover de klant geacht wordt volledig geïnformeerd te zijn vóór het sluiten van de overeenkomst en, indien van toepassing, tot de garantie-uitbreiding die met een speciale overeenkomst werd toegekend. Ze dekt meer bepaald niet de gevolgen van: ontoereikendheid of storing van de hardware-, software-, telecom-, elektrische omgeving enz.; verbruiksgoederenen normale slijtage van de onderdelen; toevoeging of aansluiting van hardware of software die niet in de overeenkomst is opgenomen; wijziging van de geleverde producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; elk geval van overmacht en overheidsbeslissingen enz.

Indien de garantie van de fabrikant de onsite interventies niet dekt, dient de klant de defecte hardware op zijn kosten naar RESTOMAX te sturen, dat de aanvraag bij de fabrikant zal opvolgen.

Als de klant een onsite interventie aanvraagt buiten het onderhoudscontract, worden de prestaties gefactureerd tegen het geldende tarief. De prestaties van RESTOMAX vallen niet onder deze garantie. RESTOMAX garandeert op geen enkele wijze de geschiktheid van de hardware of software om een bepaald probleem of een probleem dat specifiek is voor de activiteiten van de klant op te lossen. Bovendien vallen alle onbekende gebreken van RESTOMAX die van invloed kunnen zijn op de software niet onder de garantie. Het verlenen van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten als een goede huisvader worden gebruikt, in overeenstemming met de voorwaarden van het aanbod of in normale gebruiksomstandigheden zoals vermeld in deaan de klant ter beschikking gestelde catalogussen, mededelingen en handleidingen.

De klant verbindt zich ertoe de geleverde software zo goed mogelijk up-to-date te houden, waarbij de kosten voor de nieuwe versies voor zijn rekening zijn.

Artikel 10– Aansprakelijkheid

RESTOMAX en de klant zijn niet aansprakelijk tegenover elkaar in geval van overmacht in de zin van de wet. Overmacht omvat tevens de gevallen van overmacht bij leveranciers van de partijen, het niet naar behoren nakomen van hun verplichtingen door leveranciers die de klant RESTOMAX oplegt, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die het doorsturen van gegevens belemmeren, voor zover de oorzaak van deze situatie niet aan de partijen zelf te wijten is.

RESTOMAX kan in geen geval contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen verschillend van de geleverde producten of de producten waarvoor ze diensten verleent. RESTOMAX is geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant of derden voor indirecte schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: omzetverlies, winstderving en gemiste kansen, verlies of verslechtering van gegevens, verlies van klanten enz.)), tenzij ze het gevolg zijn van een opzettelijke fout van RESTOMAX. Het is dus de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig – en in ieder geval vóór elke technische interventie – back-ups te maken van zijn besturingssystemen, applicaties en gegevens.

In elk geval, indien de aansprakelijkheid van RESTOMAX wordt vastgesteld wegens de onrechtmatige niet-uitvoering van de overeenkomst, zal het totale bedrag van de schadevergoeding die RESTOMAX zou moeten betalen, niet hoger zijn dan de prijs exclusief BTW van de geleverde prestaties, het materiaal dat rechtstreeks door haar prestaties werd beschadigd of het beschadigd geleverde product.

Geen enkele vordering van de klant, om welke reden ook, mag meer dan een jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarop ze gebaseerd is, tegen RESTOMAX worden ingesteld.

De klant verbindt zich ertoe de goede werking van zijn programma’s te testen alvorens ze in gebruik te nemen. RESTOMAX zal alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is om de nauwkeurigheid van de programma’s, documentatie, adviezen en interventies die ze op grond van deze overeenkomst moet leveren, te waarborgen. Bij blokkerende problemen dient RESTOMAX alles in het werk te stellen om het probleem van de klant zo snel mogelijk op te lossen. Aan de klant wordt gevraagd RESTOMAX een lijst van “blokkerende problemen” te bezorgen om willekeurige interpretaties te voorkomen.

RESTOMAX verbindt zich ertoe eventuele fouten of lacunes in de programma’s of prestaties die rechtstreeks aan haar te wijten zijn, naar best vermogen op te lossen.

De aansprakelijkheid van RESTOMAX bij de uitvoering van deze overeenkomst is beperkt tot gevallen van ernstige fouten en grove nalatigheid. De schadevergoeding, van welke aard dan ook, waarop de klant aanspraak kan maken, is beperkt tot 5.000 euro per schadegeval, zelfs indien de schade het gevolg is van meerdere ernstige fouten of nalatigheid van RESTOMAX .

RESTOMAX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, zoals brand, waterschade, stroomonderbrekingen, stakingen, oorlog, personeelstekorten, tekort aan vervoermiddelen, vertragingen bij de leverancier van de RESTOMAX, evenals storingen of interferentie als gevolg van de weersomstandigheden of andere verschijnselen en virussen.

RESTOMAX kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de klant of een externe dienstverlener om technische of veiligheidsredenen een interventie moet uitvoeren op de software van RESTOMAX of de door RESTOMAX geïnstalleerde systemen. De rechten van de klant op een schadevergoeding van RESTOMAX verjaart één jaar na de vaststelling van de feiten die de schade hebben veroorzaakt.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

Gedurende de volledige looptijd van een dienstenovereenkomst en gedurende een periode van zes maanden na afloop ervan, weerhoudt de klant zich van elke poging tot of elke directe of indirecte aanwerving van een medewerker van RESTOMAX op straffe van een onherleidbare vergoeding van 30.000,00 euro per betrokken medewerker, onverminderd het recht van RESTOMAX om een hogere schadevergoeding te vorderen.

RESTOMAX behoudt zich het recht voor de naam en/of het logo van de klant te vermelden op haar website en in haar communicatie, met als enig doel de diensten van RESTOMAX en het merk modullo te promoten. Elke vermelding of getuigenis zal uitdrukkelijk bij de klant worden aangevraagd en zal enkel worden gepubliceerd met zijn formele toestemming.

Artikel 12- Toepasselijk recht

De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de andere bepalingen of delen van bepalingen en de betrokken gehele of gedeeltelijke bepaling zal indien mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling met een gelijkaardige uitwerking. Deze overeenkomst valt uitsluitend onder het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en beëindiging ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en, in voorkomend geval, van de vrederechter van het 1e kanton van Brussel. De regels van het Verdrag van Wenen, die van toepassing zijn op internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, zijn uitgesloten.

RESTOMAX behoudt zich het recht voor de SLA en de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen worden gepubliceerd in de Customer Zone en in geval van belangrijke wijzigingen zullen de contactpersonen die op de hoogte zijn van het abonnement via e-mail worden geïnformeerd. RESTOMAX garandeert dat de SLA en de geldende Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn in de Customer Zone.

http://www.restomax.com

Obtenez une démo et un devis gratuit pour votre caisse enregistreuse I Kassasysteem horeca Restomax

Vraag uw gratis demo en offerte aan

Verspil geen tijd meer, start nu met de vereenvoudiging en de groei van uw bedrijf.

Gratis demo en offerte